Japan Media Arts Festival Overseas Promotion

Creator's File - Animation

©sasaki illust kikaku
No.45 FUJINO Mari
Art Director
No.46 ISSHIKI Azuru
Animation Artist / Animator
No.47 KABUKI Sawako
Animated Film Director / Illustrator
No.48 KAMATANI Haruka
Director / Storyboard Artist
No.49 MATSUMOTO Rie
Director
No.50 MIZUSHIRI Yoriko
Film Director
©S.N2022
No.51 NAKAMURA Shoko
Animation Director / Costume Design Cooperation
No.52 SOEJIMA Shinobu
Animation Director / Sculptor
 
No.53 YAMADA Naoko
Director
©Honami Yano
No.54 YANO Honami
Filmmaker
 
No.55 YOSHIDA Reiko
Scriptwriter